Mobiilikampanja
14.9.2021

Kainuu

Helatalo Kajaanin Lukko Oy
Mobiilikampanja

Tukku- ja vä­hit­täis­kaup­paa sekä asennusta ja huoltoa.

Asennus- ja huol­totoi­min­tam­me keskittyy pääosin Kainuun alueelle sekä lä­hia­lueil­le, vähittäis- ja tuk­ku­kaup­paa teemme koko val­ta­kun­nan alueelle.

Yrityksen juuret ovat syvällä Kainuun maa­pe­räs­sä, vaikka toiminta-alue onkin laa­jen­tu­nut myös kauas Kainuun ul­ko­puo­lel­le.Meillä on hyviä asiak­kai­ta joka puolella Suomea.

Palveleva myy­mä­läm­me sijaitsee Kajaanin kes­kus­tas­sa.

Koko­nais­rat­kai­sut

Pal­ve­lum­me muo­dos­ta­vat koko­nai­suu­den, joka kattaa toi­mi­tus­pro­jek­tin hallinnan suun­nit­te­lus­ta asen­nuk­seen ja käyt­töön­ot­to-opas­tuk­sen kautta jatkuvaan yl­lä­pi­toon.

24 h päivystys

Pyrimme jär­jes­tä­mään päi­vys­tys­luon­tei­set palvelut asiak­kail­lem­me tar­vit­taes­sa myös au­kio­loai­ko­jem­me ul­ko­puo­lel­la, myös vii­kon­lop­pui­sin.

Asennus- ja huol­to­pal­ve­lut

Asen­nus­tii­mim­me toimii sekä uu­dis­ra­ken­nus­pro­jek­teis­sa, huolto- ja kor­jaus­teh­tä­vis­sä että asen­nusu­ra­koin­nis­sa niin pienissä kuin suu­ris­sa­kin kohteissa.


Avain­ti­lauk­set

Avainten valmistus odot­taes­sa tai avain­ti­lauk­set tehtaalta saatte nopeasti ja näp­pä­räs­ti pal­ve­le­van myy­mä­läm­me kautta.

Tur­va­tar­kas­tuk­set

Tur­va­tar­kas­tuk­set ja -ar­vioin­nit ovat erittäin luot­ta­muk­sel­li­sia ar­vioin­te­ja, joita teemme sekä yk­si­tyis­ta­louk­sil­le, yri­tyk­sil­le, kiin­teis­töil­le sekä loma-asun­noil­le.

Vähittäis- ja tuk­ku­myyn­ti

Pa­nos­tam­me eri­tyi­ses­ti tur­val­li­suu­teen, käytön help­pou­teen, palvelun laatuun, palvelun nopeuteen, mo­ni­puo­li­suu­teen ja eri­kois­osaa­mi­seen.


Helatalo Kajaanin Lukko Oy |

Välikatu 15, 87100 Kajaani
puh. (08) 633 2233 | fax (08) 629 393

|email helatalo@ka­jaa­nin­luk­ko.fi
Myy­mä­läm­me on avoinna ma - pe klo 08.00 - 16.00
24 päivystys puh. 0500 383 599

Kotisivu

https://www.ka­jaa­nin­luk­ko.fi/

Mobiilikampanja
Mobiilikampanja

Mobiilikampanja

Tervetuloa Mobiilikampanja TV-Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina :Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Mobiilikampanja on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Mobiilikampanja

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi

2021© Mobiilikampanja . Kaikki oikeudet pidätetään.